ด่านศุลกากรบ้านดอน
Bandon Customs House
 

ทำเนียบนายด่านศุลกากรบ้านดอน

ทำเนียบนายด่านศุลกากรบ้านดอน

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1. นายลิ วิชัยดิษฐ์ ไม่ปรากฎข้อมูล
2. นายครื้น ไทยชน ไม่ปรากฎข้อมูล
3. นายเหลือ ไม่ปรากฎข้อมูล
4. นายเล็ก พ.ศ. 2463 - 2466
5. นายน้าว ทีปิรัช (ขุนราชผลบริรักษ์) พ.ศ. 2466 - 2469
6. นายชุม สวัสดิ์ศรี พ.ศ. 2469 - 2475
7. นายล่าย จีนประชา พ.ศ. 2475 - 2482
8. นายชุน อนุพันธุ์ พ.ศ. 2482 - 2482
9. นายฉันท์ หิรัญโร พ.ศ. 2482 - 2486
10. นายสภา คงโพธิรอด (โพธิสภา) พ.ศ. 2486 - 2487
11. นายสมบูรณ์ จันทรเกษม พ.ศ. 2487 - 2490
12. นายเธียร กาญจนะบุตร พ.ศ. 2490 - 2491
13. นายสภา คงโพธิรอด (โพธิสภา) พ.ศ. 2491 - 2492
14. นายหวล สุนทราภัย พ.ศ. 2492 - 2494
15. นายสภา โพธิสภา พ.ศ. 2494 - 2496
16. ร.ต.จำนงค์ อุดมศิลป์ พ.ศ. 2496 - 2500
17. ร.ต.สุริยงค์ สงวนพันธุ์ พ.ศ. 2500 - ไม่ปรากฎข้อมูล
18. นายวีรยุทธ ปานะวิภาต พ.ศ. 2527 - 2528
19. นายถวิล สังข์ช่วย พ.ศ. 2528 - 2530
20. นายพัชระ วัชรินทร์เสวี พ.ศ. 2530 - 2532
21. พ.อ.อ.เฉลิม กลิ่นส่ง พ.ศ. 2532 - 2533
22. นายวันชัย ฐิตะสัจจา พ.ศ. 2533 - 2534
23. นายสุจิณ กิจไพบูลย์ พ.ศ. 2534 - 2535
24. นายสมทบ ชีวิตโสภณ พ.ศ. 2535 - 2536
25. นายสัมพันธ์ จารุรัตนานนท์ พ.ศ. 2536 - 2539
26. นายกิติภาพ เชี่ยวสมุทร พ.ศ. 2539 - 2542
27. นายธงชัย นิลรักษ์ พ.ศ. 2542 - 2542
28. นายสุรจักร กางกรณ์ พ.ศ. 2542 - 2545
29. นายบุญร่วม นภาโชติ พ.ศ. 2545 - 2547
30. นายธีระยุทธ สำนวน พ.ศ. 2547 - 2548
31. น.ส.ปรารถนา สันติอนุชิต พ.ศ. 2548 - 2550
32. นายปริญญา หัศภาคย์ พ.ศ. 2550 - 2553
33. น.ส.สร้อยเพชร สุวรรณชัยโยชน์ พ.ศ. 2553 - 2556
34. นายสิทธิชัย จึงจิรานนท์ พ.ศ. 2557 - 2559
35. นายออน อุ่นทวีทรัพย์ พ.ศ. 2559 - 2561
36. น.ส.ปรารถนา สันติอนุชิต พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 9 มิถุนายน 2563 19:47:13
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรบ้านดอน
ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7728-2510

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรบ้านดอน - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรบ้านดอน สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ