ด่านศุลกากรบ้านดอน
Bandon Customs House
 

ทำเนียบนายด่านศุลกากรบ้านดอน

ทำเนียบนายด่านศุลกากรบ้านดอน

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

1.

นายลิ วิชัยดิษฐ์

ไม่ปรากฎข้อมูล

2.

นายครื้น ไทยชน

ไม่ปรากฎข้อมูล

3.

นายเหลือ

ไม่ปรากฎข้อมูล

4.

นายเล็ก

พ.ศ. 2463 - 2466

5.

นายน้าว ทีปิรัช (ขุนราชผลบริรักษ์)

พ.ศ. 2466 - 2469

6.

นายชุม สวัสดิ์ศรี

พ.ศ. 2469 - 2475

7.

นายล่าย จีนประชา

พ.ศ. 2475 - 2482

8.

นายชุน อนุพันธุ์

พ.ศ. 2482 - 2482

9.

นายฉันท์ หิรัญโร

พ.ศ. 2482 - 2486

10.

นายสภา คงโพธิรอด (โพธิสภา)

พ.ศ. 2486 - 2487

11.

นายสมบูรณ์ จันทรเกษม

พ.ศ. 2487 - 2490

12.

นายเธียร กาญจนะบุตร

พ.ศ. 2490 - 2491

13.

นายสภา คงโพธิรอด (โพธิสภา)

พ.ศ. 2491 - 2492

14.

นายหวล สุนทราภัย

พ.ศ. 2492 - 2494

15.

นายสภา โพธิสภา

พ.ศ. 2494 - 2496

16.

ร.ต.จำนงค์ อุดมศิลป์

พ.ศ. 2496 - 2500

17.

ร.ต.สุริยงค์ สงวนพันธุ์

พ.ศ. 2500 - ไม่ปรากฎข้อมูล

18.

นายวีรยุทธ ปานะวิภาต

พ.ศ. 2527 - 2528

19.

นายถวิล สังข์ช่วย

พ.ศ. 2528 - 2530

20.

นายพัชระ วัชรินทร์เสวี

พ.ศ. 2530 - 2532

21.

พ.อ.อ.เฉลิม กลิ่นส่ง

พ.ศ. 2532 - 2533

22.

นายวันชัย ฐิตะสัจจา

พ.ศ. 2533 - 2534

23.

นายสุจิณ กิจไพบูลย์

พ.ศ. 2534 - 2535

24.

นายสมทบ ชีวิตโสภณ

พ.ศ. 2535 - 2536

25.

นายสัมพันธ์ จารุรัตนานนท์

พ.ศ. 2536 - 2539

26.

นายกิติภาพ เชี่ยวสมุทร

พ.ศ. 2539 - 2542

27.

นายธงชัย นิลรักษ์

พ.ศ. 2542 - 2542

28.

นายสุรจักร กางกรณ์

พ.ศ. 2542 - 2545

29.

นายบุญร่วม นภาโชติ

พ.ศ. 2545 - 2547

30.

นายธีระยุทธ สำนวน

พ.ศ. 2547 - 2548

31.

น.ส.ปรารถนา สันติอนุชิต

พ.ศ. 2548 - 2550

32.

นายปริญญา หัศภาคย์

พ.ศ. 2550 - 2553

33.

น.ส.สร้อยเพชร สุวรรณชัยโยชน์

พ.ศ. 2553 - 2556

34.

นายสิทธิชัย จึงจิรานนท์

พ.ศ. 2557 - 2559

35.

นายออน อุ่นทวีทรัพย์

พ.ศ. 2559 - 2561

36.

น.ส.ปรารถนา สันติอนุชิต

พ.ศ. 2561 - 2564

37.

น.ส.ขจิตมาศ พลวิชัย

พ.ศ. 2565 - 2565

38.

นายอนันต์ สิทธิฤทธิ์

พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน


 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 20 เมษายน 2566 13:43:09
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรบ้านดอน
ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7728-2510

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรบ้านดอน - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรบ้านดอน สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ