ด่านศุลกากรบ้านดอน
Bandon Customs House
 

ด่านศุลกากรบ้านดอนกับการพัฒนาในอนาคต

ด่านศุลกากรบ้านดอนกับการพัฒนาในอนาคต

จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลยาวถึง 156 กม. เอื้ออำนวยต่อการจัดสร้างท่าเทียบเรือน้ำลึกอยู่หลายพื้นที่ ในส่วนของบริเวณปากแม่น้ำตาปีซึ่งเป็นที่ตั้งของด่านศุลกากรบ้านดอนและทำเนียบท่าเรือของบริษัทต่าง ๆ มีความพร้อมอยู่พอสมควรแล้วในขณะนี้ รอการเพิ่มคลังสินค้า โรงพักสินค้า เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเป็นท่าเทียบเรือที่สมบูรณ์ รองรับสินค้าที่หลากหลายมากขึ้น

ข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นแผนที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้มีนโยบายให้จัดทำขึ้น ประกอบกับข้อมูลจากการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานในการขนส่งและกระจายสินค้าของจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม สาขาเกษตรกรรมและสาขาอุตสาหกรรม และมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวประชากรมากที่สุดในกลุ่มจังหวัดด้านฝั่งอ่าวไทย ประกอบกับมีพื้นที่ตั้งอยู่ตรงกลางของภูมิภาค และมีปริมาณการขนส่งทางเรือชายฝั่งค่อนข้างมาก จึงเป็นจังหวัดที่น่าจะพัฒนาเป็นเมืองท่าเรือและอุตสาหกรรมขนาดย่อมมากที่สุด เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าของภูมิภาค

นอกจากนี้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ยังเป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายโครงการสะพานเศรษฐกิจ (Land bridge) เชื่อมระหว่างภาคใต้ฝั่งตะวันออกและตะวันตก โดยแนวเส้นทางของโครงการตัดผ่านพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นระยะทางมากกว่าร้อยละ 80 ของความยาวทั้งหมด ทำให้มีศักยภาพในการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมในพื้นที่ได้หลายประเภท

ขณะเดียวกันแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยก็มีทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและจำหน่ายปาล์มน้ำมันและยางพาราที่สำคัญของประเทศ รวมไปถึงเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดไปสู่การเป็นศูนย์กลางการคมนาคมและขนส่งสินค้าเพื่อเชื่อมโยงด้านการลงทุน การท่องเที่ยว และการเกษตร

จากศักยภาพของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในหลาย ๆ ด้านซึ่งรอการพัฒนาและส่งเสริม หากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีความคืบหน้าและเสร็จสมบูรณ์เมื่อใด ย่อมก่อให้เกิดการสร้างงานเพิ่มขึ้นอีกมากมาย รวมถึงช่องทางในการนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศในอนาคต

ด่านศุลกากรบ้านดอนจึงจำเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน ผู้ประกอบการ ตลอดจนหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องเตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น นิคมอุตสาหกรรม เขตปลอดอากรของศุลกากร คลังสินค้าทัณฑ์บนชนิดต่าง ๆ โรงพักสินค้า ทำเนียบท่าเรือ ตลอดจนคลังสินค้าของสนามบินศุลกากร อีกทั้งยังต้องจัดสรรอัตรากำลังบุคลากรของหน่วยงาน และงบประมาณให้เพียงพอ เพื่อให้ทันต่อการเจริญเติบโตของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่ด่านศุลกากรบ้านดอนต้องตระหนักถึงความสำคัญ และกำหนดเป็นเป้าหมายหลักของการพัฒนาต่อไปในอนาคต
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 29 มกราคม 2561 14:44:25
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรบ้านดอน
ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7728-2510

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรบ้านดอน - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรบ้านดอน สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ