ด่านศุลกากรบ้านดอน
Bandon Customs House
 

ภารกิจของด่านศุลกากรบ้านดอน

ภารกิจของด่านศุลกากรบ้านดอน

 1. ภารกิจด้านการจัดเก็บรายได้
 2. ด่านศุลกากรบ้านดอน มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีศุลกากรขาเข้าและขาออก และค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมทั้งเก็บภาษีแทนกรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นรายได้แผ่นดิน

 3. ภารกิจด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ
 4. ช่องทางการนำเข้า
  • ทางเรือ การนำเข้าสินค้าทางด่านศุลกากรบ้านดอนส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าโดยเรือบรรทุกสินค้า โดยมีสินค้าสำคัญ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ยางมะตอย เป็นต้น
  • ทางเครื่องบิน การนำเข้าสินค้าทางเครื่องบินนั้น ปัจจุบันยังไม่พบว่ามีการนำเข้าสินค้าแต่อย่างใด
  • ทางรถยนต์ เนื่องจากด่านศุลกากรบ้านดอนไม่ใช่ด่านชายแดนทางบกที่มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน จึงไม่มีการนำเข้าสินค้าทางรถยนต์แต่อย่างใด
  • ทางไปรษณีย์ ปัจจุบันมีสิ่งของที่นำเข้ามาในประเทศด้วยช่องทางไปรษณีย์เช่นกัน แต่ยังมีปริมาณไม่มากนัก
  ช่องทางการส่งออก
  • ทางเรือ การส่งออกทางเรือเป็นช่องทางหลักในการส่งออกสินค้าทางด่านศุลกากรบ้านดอน โดยสินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ แร่ยิปซัม แร่ธรรมชาติอื่น ๆ และน้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบ ซึ่งนอกจากจะส่งออกทางเรือไปยังต่างประเทศโดยตรงแล้ว ยังมีการบรรทุกลงเรือสินค้าชายฝั่งเพื่อลำเลียงไปยังท่าเรืออื่น ๆ ภายในประเทศเพื่อขนถ่ายขึ้นเรือใหญ่ส่งออกไปยังต่างประเทศอีกต่อหนึ่งด้วย
  • ทางเครื่องบิน การส่งออกสินค้าทางเครื่องบินนั้น ปัจจุบันยังไม่พบว่ามีการส่งออกสินค้าแต่อย่างใด
  • ทางรถยนต์ เนื่องจากด่านศุลกากรบ้านดอนไม่ใช่ด่านชายแดนทางบกที่มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน การส่งออกสินค้าทางรถยนต์ทางด่านศุลกากรบ้านดอนจึงเป็นเพียงการบรรทุกสินค้าแล้วไปทำการตรวจปล่อยสินค้าที่ด่านศุลกากรอื่นปลายทางที่มีเขตศุลกากรทางบกติดกับประเทศเพื่อนบ้าน

 5. ภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการลักลอบหนีศุลกากร
 6. ด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านโดยตรง การลักลอบหนีศุลกากรจึงเป็นลักษณะนำผ่านจากจังหวัดแถบชายแดนภาคใต้ไปยังภาคอื่น ๆ หรือจากภาคอื่น ๆ มายังภาคใต้ ซึ่งมีทั้งทางรถยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์บรรทุก รถยนต์โดยสาร และรถไฟ
  โดยผู้กระทำความผิดอาจลักลอบนำเข้ามาจากต่างประเทศโดยตรง หรืออาจเป็นการซื้อ หรือรับมาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ แล้วนำผ่านไปยังพื้นที่อื่น ๆ หรือวางจำหน่ายภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น ผลไม้สด กระเทียม หอมแขก หอมหัวใหญ่ ขนมขบเคี้ยว เครื่องดื่มประเภทมีแอลกอฮอล์ เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าลอกเลียนแบบ ของเล่นเด็ก และเครื่องเล่นเกม เป็นต้น
  ลักษณะการลักลอบหนีศุลกากรเช่นนี้ จึงยากต่อการพิสูจน์ความผิดตามกฎหมาย เจ้าหน้าที่ต้องอาศัยความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ การออกปฏิบัติงานด้านปราบปรามจะใช้หลักการบริหารความเสี่ยง (ภาวะเศรษฐกิจ ฤดูเทศกาล ค่านิยมในตัวสินค้า ข้อมูลที่ได้รับแจ้ง) เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะงานและอัตรากำลังคน โดยจำแนกออกตามช่องทางคมนาคมและพื้นที่ ดังนี้
  • ทางหลวงแผ่นดินเชื่อมต่อระหว่างจังหวัด: ตั้งจุดสกัด ตามนโยบาย หรือสายข่าว
  • สถานีขนส่งรถยนต์โดยสาร: ตรวจค้นรถยนต์โดยสารที่มาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามข้อมูลที่ได้รับแจ้ง หรือสายข่าว
  • ทางรถไฟ: ตรวจค้นขบวนรถที่มาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ สถานีรถไฟอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามข้อมูลที่ได้รับแจ้ง หรือสายข่าว
  • ตลาดสดและตลาดนัด: สุ่มตรวจตามโอกาส หรือตามข้อมูลที่ได้รับแจ้ง หรือสายข่าว
  • ทางทะเลและแม่น้ำลำคลอง: สุ่มลาดตระเวนตามโอกาส

 7. ภารกิจด้านการควบคุมและตรวจสอบผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี
 8. ด่านศุลกากรบ้านดอนมีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการตรวจปล่อยของติดตัวผู้โดยสารขาเข้าและขาออก และดำเนินการเกี่ยวกับการกระทำผิดตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง จัดเก็บภาษีอากรสำหรับของติดตัวผู้โดยสาร ตรวจสอบของติดตัวผู้โดยสารเพื่อประโยชน์ในการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มของนักท่องเที่ยว ควบคุมและตรวจตราในบริเวณอาคารผู้โดยสาร อาคารเทียบเครื่องบินเฉพาะภายในห้องตรวจผู้โดยสารขาเข้าและขาออก และพื้นที่อื่น ๆ ตามที่อธิบดีกรมศุลกากรมอบหมาย

 9. ภารกิจด้านการควบคุมและตรวจสอบคลังสินค้าทัณฑ์บน
 10. ปัจจุบันด่านศุลกากรบ้านดอนควบคุมและตรวจสอบคลังสินค้าทัณฑ์บน และคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป ดังนี้
  • คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ร้านค้าปลอดอากรขาเข้า และร้านค้าปลอดอากรขาออก ณ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี รายบริษัท มอร์แดนฟรี จำกัด
  • คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จำกัด (มหาชน)
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 1 มิถุนายน 2563 17:06:28
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรบ้านดอน
ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7728-2510

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรบ้านดอน - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรบ้านดอน สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ